ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • สหกรณ์นักเรียน
 • ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์สำนักงาน
 • โครงการสหกรณ์อาสาทำดีด้วยหัวใจ
 • 132 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรางเกษตรและสหกรณ์
 • 72 พรรษา
 • ข้าราชการพลเรีอนดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด
 • กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567
 • ผลงานปี 2566
 • รางวัลเลิศรัฐ2566
 • รางวัลตอนิมิตร
 • banner cpd phrae
 • Cooperative Development Plan5
 • no gift
 • contact

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  เขตตรวจราชการ
  สหกรณ์จังหวัด

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • เสริมสร้าง ปรับเปลี่ยน ยกระดับสหกรณ์สู่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด
  • Model การดำเนินโครงการ "น้ำ-ข้าว เขาสะเอียบ Soft Power เมืองช่อแฮ"
  • เกษตรผสมผสาน บ้านนาพูนร่วมใจ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
  • กระบวนการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570)
  • วัฒนธรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.

  เมนูอื่นๆ

  action plan
  workD
  ระบบงานกรมส่งเสริม
  รายงานผลการดำเนินประจำปี
  รายงานการประชุม
  งบทดลองรายเดือน
  เอกสารดาวน์โหลด
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  infographic สำนักงาน
  ระบบโปรไฟล์สหกรณ์
  ระบบโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
  ระบบโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ
  แผนการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ผลการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  การร้องเรียน
  bigdata
  km2566
  คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่
  งบการเงิน
  โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
  ระบบแนะนำส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร(CPS)
  โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน
  ผลการดำเนินงาน/โครงการปี 2567
  เมนูอาชีพ

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่
  คู่มือประชาชน
  ระบบตรวจการณ์สหกรณ์
  CPD e-Project Tracking
  ระบบ CPS
  youtube

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่
  Copyright © 2023 Phrae Provincial Cooperative Office
  ภาพประกอบโดยเว็บไซต์ freepik.com , pixabay.com , flaticon.com

  BACK TO TOP